Dagordning

Beslut
Beslut
Meddelande
Beslut
§16.1 Proposition angående upplösning av sektionen (andra läsningen)
§16.2 Proposition angående ändring av F-sektionens stadgar (andra läsningen)
§16.3 Proposition angående ändring av utlysningstid för extrainsatta sektionsmöten
§16.4 Proposition angående budgetavsteg
§16.5 Proposition angående jubileum 6122
§16.6 Proposition angående införande av mellanliggande valmöte
§16.7 Proposition angående ökning av tack till samtliga funktionärer
§16.8 Proposition angående ökning av tack till spindelförmannen
§16.9 Proposition angående ökning av tack till studierådet
§16.10 Proposition angående ökning av tack till valberedningen
§17 Motioner
Stängd
Beslut
§17.1 Motion angående @1337s åligganden
§17.2 Motion angående val av nyckelpigor
§17.3 Motion angående antalet SåS-förmän
§17.4 Motion angående det rekommenderade antalet cofös
§17.5 Motion angående ändring av namn på styrelseordförande
§17.6 Motion angående cafémästares sektionskort
§17.7 Motion angående vice-post inom likabehandlingsutskottet
§17.8 Motion angående post för hjälp av bytarstudenter
§17.9 Motion angående en enda ansökan till Sexetfunktionär
§17.10 Motion angående adoption av älg
Valärende
§18.1 Sektionsordförande
§18.2 Vice ordförande
§18.3 Styrelseledamot (fyllnadsval)
§18.4 Sekreterare
§18.5 Valberedningsledamot (fyllnadsval)
§18.6 Valberedningssuppleant (fyllnadsval)
§18.7 Kulturminister
§18.8 Reisemeister
§18.9 Idrottsförman
§18.10 Överfös
§18.11 Sexmästare
§18.12 Köksmästare
§18.13 Vice sexmästare
§18.14 Hofmästare
§18.15 Pubmästare
§18.16 Sanningsminister
§18.17 Vice cafémästare
§18.18 Vice näringslivsansvarig
§18.19 Likabehandlingsordförande
§18.20 Kassör
§18.21 Nollningskassör
§18.22 Sektionshärold
§18.23 Revisor
§18.24 Revisorsuppleant
Meddelande